ANALIZA CHEMICZNA

ZGŁOSZONY PROBLEM

Firma zgłosiła wątpliwość co do zakupionego odczynnika oraz jego właściwości grzybo-, bakterio- oraz biobójczych. Zbyt wysoka cena jednostkowa oraz wymogi sanitarne nakładały na firmę systematyczną dezynfekcji pomieszczeń.

DZIAŁANIA

Wykonano analizę zakupywanej mieszaniny roboczej oraz sprawdzono możliwe na rynku alternatywy. Określono zapotrzebowanie firmy na środki dezynfekujące. Dobrano odpowiedni koncentrat charakteryzujący się odpowiednią ceną (cena wcześniej zakupywanej mieszaniny roboczej), wydajnością oraz prostotą przygotowania mieszanin roboczych. Przeszkolono personel w celu sprawnego dozowania i używania mieszaniny.

EFEKT

  • Zmniejszono ilość zakupywanego produktu przy jednoczesnej zwiększeniu jego wydajności bez zmiany ceny za tę samą ilość (zakup koncentratu, a nie mieszaniny roboczej)
  • Firma wygenerowała oszczędności (mniejszy nakład finansowy w jednostce czasu)